แหล่งเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
 

 
 1.  http://www.chemtrack.org/
เวปเซต์เผยแพร่ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี จัดทำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้ทุกระดับ เช่น สถิตินำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย, สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี, เรียนรู้จากข่าวอุบัติเหตุ, เอกสารรายงานวิจัย, ความปลอดภัยสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม, ระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป(REACH), พิษใกล้ตัวจากสารกำจัดศัตรูพืช, ผลิตภัณฑ์ในบ้าน ฯลฯ, สารเคมีในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี, อุตสาหกรรมการผลิตวัตดุก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารเคมี, MSDS และ REACH ได้
 2. http://msds.pcd.go.th/
เวปเซต์ ที่ใช้ค้นหา ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ ผู้ใช้งานสามารรถสืบค้นได้จาก ชื่อสารเคมี (Chemical Name) หรือ รหัส UN หรือ ID.NO และ รหัส CAS (Chemical Abstracts Service) โดยข้อมูล MSDS จะประกอบไปด้วยรายละเอียดความปลอดภัยเบื้องต้นทางด้านข้อมูลกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การดับเพลิง การจัดการกรณีหกรั่วไหล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้สามารถ download ได้ เช่น คู่มือ การระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย (Emergency Guidebook)
 3. http://www.merck.co.th/th/
เวปเซต์ ของบริษัท เมอร์ค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรรกิจทางการค้าเวชภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำผู้นำเข้าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยบริการข้อมูลแผนกเคมีให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่นเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) และใบรับรองผลการวิเคราะห์ (CoA) ให้กับผู้ที่สนใจในข้อมูลทางเคมี รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้า โดยได้จัดเป็นกลุ่มต่างๆ ให้สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูล และเรื่องราวที่น่าสน เช่น ค้นหาผลิตภัณฑ์, เอกสารข้อมูลความปลอดภัย MSDS โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลข CAS หมายเลข UN หรือสูตรทางเคมี
 4. http://www.nsrc.or.th
เวปเซต์ของศูนย์ปฎิบัติการวิจับเครื่องกำเนิดแสงชินโครตรอนแห่งชาติสถาบันวิจัยแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการดำเนินการและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน เพื่อการพัฒนาประเทศ เผยพร่ข้อมูลในเรื่องของ ข้อมูลความปลอดภัย,แผนผังภายในอาคาร,ข้อมูลอาคารห้องปฏิบัติการแสงสยาม,ระบบความปลอดภัยทางรังสี,ระบบความปลอดภัยทางเคมี และ คู่มือสารเคมี ซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก ชื่อสารเคมี, หมายเลข CAS หรือ หมายเลข UN
 5. http://www.deq.state.or.us/
The Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) is a regulatory agency whose job is to protect the quality of Oregon's Environment. DEQ is responsible for protecting and enhancing Oregon's water and air quality, for cleaning up spills and releases of hazardous materials, and for managing the proper disposal of hazardous and solid wastes.
 6. http://ilo.ilobkk.or.th/osh/icscinx.asp
เวปเซต์ของกลุ่มงานพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับโครงการระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ (International Programme on Chemical Safety; IPCS) แปลฐานข้อมูลนี้เป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสารเคมีในด้านสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสาร ลักษณะของการเกิดอันตราย การป้องกัน การเก็บรักษา การบรรจุและติดฉลาก ฯลฯ ข้อมูลทั้งหมดมีสารเคมีรวม 800 ชนิด ในรูปแบบภาษาที่เข้าใจได้ง่าย สามารถใช้ทั้งในส่วนของพนักงานปฏิบัติการ และส่วนอื่นๆของโรงงาน ภาคการเกษตร การก่อสร้าง และสถานที่ประกอบการอื่น
 7. http://www.anamai.moph.go.th/home/main/index.php
เวปไซต์เผยแพร่ระบบฐานข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานกับสารเคมี ด้านอาชีวอนามัย พิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับสารเคมีที่มีใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย จัดทำโดย กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามันและอาชีวเวชกรรม ตลอดจนใช้ในการอ้างอิงทางวิขาการ
 8. http://www.eesh.kmutt.ac.th/
เวปไซต์ของหน่วยงาน Energy Environment Safety and Health ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัย MSDS, ข้อมูลการจัดการสารเคมี, รายงานการจัดการสารเคมี, แผนที่ห้องปฏิบัติการ, คู่มือการใช้ฐานข้อมูลในการจัดการสารเคมี, ข้อมูลการจัดการของเสีย, รายงานข้อมูลการจัดการของเสีย และ คู่มือการใช้ฐานข้อมูลในการจัดการของเสีย
 9. http://msds.ehs.cornell.edu/
Department of Environmental Health and Safety, Cornell University Web Site. Provide search for records containing any word or term, e.g. molecular formula. This searches the entire collection. The ~ 250,000 MSDS files contained in this database are derived from: the U.S. Government Department of Defense MSDS database available for purchase from Solutions Software a mirror of data from siri.uvm.edu.
 10. http://hazard.com/
SIRI MSDS Index, one of the best general sites to start a search. Either select a letter A-Z to browse manufacturers alphabetically (for sheets not in the SIRI collection) or do a full-text keyword search in the SIRI MSDS database. Mostly OSHA-style sheets, all in text file format. There are many additional safety links and information.
 11. http://www.chemspy.com
ChemSpy.com makes the most important Chemistry and Chemical Engineering related www-Databases readily accessible for Professionals and Students. ChemSpy.com helps to find chemistry and chemical engineering related terms, definitions, synonyms, acronyms and abbreviations. Also search forms for finding MSDS/safety data, scientific publications in over 20000 different journals, physical data of chemical compounds, worldwide patents are available. All databases included in this service are free of charge and available without login.
 12. http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/
Department of Chemistry, University of Akron web site. Provide information for over 1400 hazardous chemicals. Includes synonym, formula, physical data, and registry number (CA, RTECS, NFPA, DOT) information and also include
 13. http://www.chemexper.com/
Goal of the ChemExper Chemical Directory The goal of this project is to create a common and freely accessible database of chemicals over the internet. This database contains chemicals with their physical characteristics. Everybody can submit chemical information and retrieve information with a Web browser.
 14. http://server.scharlau.com/scharlau/MSDS/search.htm
The Institute is a nonprofit medical research organization that employs hundreds of leading biomedical scientists working at the forefront of their fields. In addition, through its grants program and other activities, HHMI is helping to enhance science education at all levels and maintain the vigor of biomedical science worldwide.
 15.  http://www.scottecatalog.com/
Scott's MSDS Library web site.A Material Safety Data Sheet provides you with all related hazardous and safety information about your Scott specialty gas product. However, this critical safety information is also available to you here online whenever you may need it-which means no more searching for Material Safety Data Sheets that may have been lost or misplaced. Our online MSDS library includes a Material Safety Data Sheet for every Scott pure gas and gas mixture available in our catalog. While OSHA does not dictate guidelines for an acceptable electronic format of MSDSs, each electronic Material and Safety Data Sheet in our library is designed to provide workers and emergency personnel with all necessary considerations and procedures in an easy-to-read format.
 16. http://msdspro.com/site/msdspro.nsf/home.html
MSDS PRO is a web site for searching MSDS of University of Texas database. Provide information in three languages: English, Francis and Espanola
 17.  http://www.chem.uncc.edu/
MSDS web site by Laboratory and Chemical Safety of University of North Carolina Charlotte. MSDS can search from Chemical Name or CAS NUMBER
 18. http://www.purdue.edu/DataDigest/Welcome.html
This year's Data Digest, in its sixth edition, continues the tradition of providing the University community with a broad array of institutional data. Recognized as an essential resource, the Digest has now made access to data easier than ever before by being available in print, online, and CD-ROM formats.
 19.  http://www.camd.lsu.edu/
Center for Advanced Microstructures and Devices is a high-tech synchrotron research center whose role is to provide equipment, expertise, and infrastructure for research and development in the area of microstructures and micro devices. Provide MSDS sheets online searching by CAS NUMBER or Chemical Name.
 20. http://www.mallchem.com/
Mallinckrodt Laboratory Chemicals, a division of Mallinckrodt Baker, Inc., is a worldwide producer of Laboratory, Biotechnology, Pharmaceutical and Specialty Industrial Chemicals. Provide MSDS searching from Product Number, Product Name, Formula or CAS Number
 21. http://las.perkinelmer.com/
Our new MSDS search engine allows you to instantly access thousands of documents (PDF format). The search language is English. Search by:Product name (e.g. Ultima Gold),Product or Catalog number (e.g. 6013329), or Keywords (e.g. liquid scintillation cocktails)
 22. http://www.cads.ca/
The CADS system makes it easier to distribute your MSDS to your customer from your company web page. Or you can use the CADS system internally to keep your work force up to date with the latest MSDS from the corporate Intranet page. Since CADS is a web based solution, there is no software to buy and the set-up is easy.
 23. http://www.gfschemicals.com/
The GFS chemical manufacturing technologies develop in three main types of chemical technologies: Organic Specialty Intermediates, Inorganic Chemicals and Catalysts, Analytical Reagents and Solutions. GFS Chemicals also provide online MSDS files are single page PDF files that outline product safety information. Each MSDS file conforms to federal guidelines requiring that safety information be presented in an easily accessible manner. To find an MSDS file for a product, search from chemical name
 24. http://www.vwrsp.com/
VWR services the industrial, government, life science, education, electronics and pharmaceutical markets as a leading worldwide distributor of scientific equipment, supplies, chemicals and furniture. Through a combination of strategic partnerships with world respected manufacturers and continuous improvement of systems and services, we supply over 750,000 products to the scientific community on time, every time. That's the key to the science of supply.
 25. http://msds.orica.com/cgi-bin/search/chemnet.cgi
MSDSonline is the leading provider of compliant Web-enabled services for MSDS access, management and deployment. Call us today and put the POWER of electronic MSDS management at your fingertips.
 26.  http://msds.lmkchemical.com/cgi-bin/lmkchemical/db_search/search.cgi
La-Mar-Ka, Inc. makes no representation as to the comprehensiveness or accuracy this information. This document contains general information concerning possible chemical hazards and is in no way conclusive of the hazards associated with any chemical listed herein. The MSDS should be used only as a guide by properly trained personnel. It is the responsibility of the individual using this information to access all possible hazards before use of the product.
 27. http://www.sigmaaldrich.com/Local/SA_Splash.html
Sigma-Aldrich is a source of Research Essentials used for research, development, and manufacturing. Which provide a complete line of acids and bases, routine organic and inorganic reagents, adsorbents, filter aids and drying agents with a wide selection of purity grades designed to suit customer particular application. Provide more than 90,000 chemical MSDS for chemicals produced by any of the Sigma-Aldrich subsidiaries.
 28. http://www.mallbaker.com/
J.T.Baker, a division of Mallinckrodt Baker, Inc., is a worldwide producer of Laboratory, Biotechnology and Pharmaceutical, Specialty Industrial and Microelectronic chemicals. J.T.Baker provide search on-line database of current Material Safety Data Sheets in these criteria: Product Number, Formula and CAS Number
 29. http://siri.org./msds/gn.cgi
Enter whole or partial words or numbers in the company, product name, or the CAS or NSN. (Note: we do not control the contents of these MSDS's, which are available in the public domain from the federal government) .
 30. http://www.flinnsci.com/
Flinn Scientific, Inc., Provide MSDS developed solely for use by science instructors teaching in grades 6 through 12 and community colleges. Flinn MSDS are not to be used for any other purpose. This Material Safety Data Sheet (MSDS) is for guidance and is based upon information and tests believed to be reliable.
 
2004 ©. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS. All Rights Reserved. Designed by Paragon Design Group Limited