พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องการประกอบกิจการโรงงาน
 

พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2530

  พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
  พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2514
  พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
     
  กฎกระทรวง พ.ศ. 2547
  กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2547
  กฏกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่าง กันยายน-พฤศจิกายน45 พ.ศ.2547
  กฏกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่าง ตุลาคม-พฤศจิกายน46 พ.ศ.2547
  กฏกระทรวงฉบับที่15(พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514
  กฏกระทรวงฉบับที่16(พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514
  กฏกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พ.ศ.2547
  กฎกระทรวง พ.ศ. 2545
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
  กฎกระทรวง พ.ศ. 2544
  กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544
  กฎกระทรวง พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  (บัญชีประเภทโรงงาน)
  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฏกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาที่อาจใช้เพื่อทดลองเดินเครื่องจักร
     
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสีย...(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิส์(internet) พ.ศ.2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดลักษณะของนํ้ามันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนนํ้ามันเตา พ.ศ.2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ.2547 จำนวน 4 ฉบับ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสีย ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่อง มือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซิเมนต์ พ.ศ.2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(เพิ่มเติม) พ.ศ.2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งใช้
น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ พ.ศ. 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 เป็นภาษาอังกฤษ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโรงงาน และเขตติดต่อสาธารณสถาน พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผา สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2544
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (เพิ่มเติม)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2541
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2541) เรื่อง มาตรการการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้เย็นที่ใช้ในบ้าน (Household Refrigerartor) ใช้สารซีเอฟซี (CFDs) ในกระบวนการผลิต
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กระป๋องสเปรย์ที่ใช้สารซี เอฟ ซี (CFCs) เป็นสารผลักดันในผลิตภัณฑ์กระป๋องสเปรย์
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2540) เรื่อง นโยบายชุมชนอุตสาหกรรม
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้เย็นที่ใช้ในบ้าน (Household Refrigerartor) ใช้สารซีเอฟซี (CFDs) ในกระบวนการผลิต
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กระป๋องสเปรย์ที่ใช้สารซี เอฟ ซี (CFCs) เป็นสารผลักดันในผลิตภัณฑ์กระป๋องสเปรย์
   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ ให้ตั้งในเขตท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกนอก โรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้ง ที่ระบายออกจากโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (เพิ่มเติม)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2537
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิต และการห้ามใช้สีย้อมกลุ่มสีเบนซิติน และกลุ่มสีโครมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสี
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2536
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงานพ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่มีการใช้สารกัมมันตภาพรังสี
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2534
  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2526) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2528)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2530
  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2528
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2527
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2525
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2521
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2516
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง กำหนดชนิดหรือคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2514
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2513
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า เกี่ยวกับการดำเนินการกำจัด ขยะสิ่งปฎิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานข้อมูลต่างๆของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ภายใน ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตชุมชนอุตสาหกรรม
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งขยายโรงงานทุกประเภทหรือชนิดตามบริเวณแนวฝั่งแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดโรงงานที่ไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายในท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร
  ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า คาร์บอน รีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 6)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 7)
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 8)
     
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2540) เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนอุตสาหกรรม
     
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
     
  กฎกระทรวงออกตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2537
 

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เรื่อง ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
     
  ประกาศกระทรวงออกตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2537
 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า เกี่ยวกับการดำเนินการกำจัด ขยะสิ่งปฎิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานข้อมูลต่างๆของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2525) ออกตาม พ.ร.บ. วัตถุ มีพิษ 2510 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต การใช้วัตถุมีพิษ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2538) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง มาตรา 7(1) และมาตรา 18 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องวัตถุอันตราย ตาม หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง พ.ศ. 2538
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เรื่อง การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2538
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2542) เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นที่ทราบกันแน่ชัดโดยทั่วไป พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า เกี่ยวกับการดำเนินการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
     
  คำสั่งกระทรวง ออกตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2541
 

คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 15/2541 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
     
  ข้อกำหนด ออกตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย (สำนักงานควบคุมวัตถุอันตรายกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
     
  พระราชกฤษฎีกา
 

พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544
     
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543
 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2528
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชน พ.ศ. 2528
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ พ.ศ.2528
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงาน ประจำเครื่องระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2528
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2528) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง ว่าด้วยการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ พ.ศ. 2528
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภท หรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106
  ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโรงงาน
     
  สรุปพระราชกำหนด พ.ศ. 2533
 

สรุป พระราชกำหนดการป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
     
  ใบแจ้ง พ.ศ. 2540
  ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
   
 
2004 ©. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS. All Rights Reserved. Designed by Paragon Design Group Limited